საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

მედიცინის სფეროში აქტუალურია დაავადებათა დიაგნოსტიკის ინვაზიური მეთოდების არაინოვაზიური მეთოდებით ჩანაცვლება. ამ მხრივ, სტაბილური იზოტოპების და კონკრეტულად 17O და 18O გამოყენებამ, ფართო მოხმარების არეალი გაუხსნა დიაგნოსტიკის ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა სასუნთქი ტესტებით დიაგნოსტიკა და პოზიტრონულ-ემისიური(პეტ) ტომოგრაფია